2014-02-26 21.17.36

ο Δημήτρης (Devell) δίνει τις γνώσεις του οσο αφορά ‘the internals of Mac Plus’…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.